การแถลงข่าวการจัดงานอาภากร ่65 เทิดพระบารมี ๑๐๐ ปี พณิชยการพระนคร หมอพรในดวงใจ